Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://lyonlux.se.

 

INTEGRITETSPOLICY

LyonLux Gruppen AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut din personliga information när du använder våra produkter och tjänster, besöker vår hemsida eller är i kontakt med LyonLux Gruppen AB . Denna integritetspolicy beskriver också de förutsättningar som styr hur vi behandlar och skyddar den informationen.

 

FÖLJANDE PRINCIPER ÄR CENTRALA FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER:

 • Transparens och öppenhet: När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer du att informeras om syftet samt vem som samlar in och tar emot dessa uppgifter. Vi kommer alltid, när lagen så kräver, att be om ditt samtycke (t.ex. innan känslig information samlas in). Vi använder aldrig dina personuppgifter i strid med de syften som beskrivs här.
 • Legitimitet: LyonLux Gruppen AB samlar inte in eller behandlar personuppgifter utan lagligt stöd. Vi använder bara dina personuppgifter för bestämda affärsändamål (t.ex. för att ge service, sköta kundförhållanden, ta hand om kunders fordonspark, hantera faktureringen, för marknadsföringsaktiviteter, för profilering för bättre kundservice, för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar eller rapporter och för att uppfylla lagkrav).
 • Minimering: Vi samlar bara in de personuppgifter som är absolut nödvändiga för behandling i enlighet med denna policy. Vi samlar bara in känslig information när den är relevant. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi har är korrekta, kompletta och aktuella.
 • Personlig integritet: Vi strävar efter att skydda den personliga integriteten vid hanteringen av personuppgifter och genomför därför konsekvensbedömningar för att säkerställa våra processer och se till att säkerheten är ändamålsenlig samt att din information är skyddad.

 

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller så länge som krävs för att LyonLux Gruppen AB ska kunna uppfylla legala krav eller så länge som en eventuell rättstvist pågår och också under tiden för ett överklagande. Därefter kommer vi antingen att radera eller arkivera uppgifterna i enlighet med gällande lag.

I varje fall kommer dina personuppgifter inte att sparas på ett sätt som gör att du kan identifieras längre än vad som är nödvändigt för att LyonLux Gruppen AB ska uppnå syftet med insamlandet, hanteringen eller för att följa gällande lagstiftning.

 

HUR SÄKERSTÄLLER VI SKYDDET OCH INTEGRITETEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (inbegripet utbildning av berörd personal) skyddas dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller förändring, utelämnande utan tillstånd, intrång och all annan olaglig hantering.

Det är bara de Anställda inom företaget som har behov av dina uppgifter som har åtkomst till dem. Vi ser till att det finns administrativa rutiner och riktlinjer inom företaget och att vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att anställda, konsulter och leverantörer av tjänster behandlar dina uppgifter konfidentiellt.

 

HUR KAN DU SÄKERSTÄLLA DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

För att säkerställa rättigheterna som beskrivs nedan så kan du när som helst kontakta LyonLux Gruppen AB 0720283475 VATTENKRAFTSVÄGEN 11 135 70 STOCKHOLM

Som kommer att hjälpa dig.

Återkallande av samtycke. Om du tidigare gett tillstånd till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Rätt till tillgång. Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du får all information om ändamålet med behandlingen, vilken typ av personuppgifter som behandlas, vilka mottagare som fått uppgifterna, för vilken period uppgifterna lagras, din möjlighet att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av uppgifterna.

Rätt till portabilitet. Du kan också få en kopia på dina registrerade personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format så att du kan utnyttja din rätt till dataportabilitet.

Begränsningar. Du kan begära att vi begränsar behandlingen i följande fall:

 • om du anser att personuppgifterna är felaktiga, kan du begära att vi begränsar behandlingen till dess att vi kontrollerat dem.
 • om hanteringen är olaglig och du föredrar att användningen av dina uppgifter begränsas snarare än raderas.
 • om du vill att LyonLux Gruppen AB behåller dina personuppgifter eftersom du behöver dem för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • om du har invänt mot behandlingen, men LyonLux Gruppen AB behöver kontrollera om vi har berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rättelse/radering. Du kan också begära att vi rättar, ändrar eller raderar uppgifter som är ofullständiga, inaktuella eller felaktiga.

Du kan begära att dina personuppgifter raderas i följande fall:

 • Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för ändamålet de behandlades för.
 • Du har återkallat samtycket som behandlingen grundat sig på.
 • Du har invändningar mot behandlingen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som LyonLux Gruppen AB omfattas av.

Rätt att göra invändning. Du kan också när som helst göra en invändning mot behandlingen av personuppgifterna om dessa används för marknadsföringsändamål eller profilering för direktmarknadsföring till dig. Du kan också invända mot att dina uppgifter delas med tredje part eller inom LyonLux Gruppen AB. Klagomål.

Du har rätt att inlämna klagomål avseende behandlingen till Datainspektion.

Du kan också ge oss instruktioner rörande lagring, radering eller utlämnande av dina personuppgifter efter din död. Sådana instruktioner kan vara generella eller specifika.

 

 

VILKA AKTIVITETER OCH PERSONER BERÖRS AV UPPGIFTSINSAMLANDET?

Den här policyn gäller alla sorters personuppgifter som insamlas och behandlas av LyonLux Gruppen AB för olika aktiviteter t.ex. företagsleasing, privatleasing, bilförsäljning, Försäljningsuppdrag vid besök på vår hemsida samt off-line-aktiviteter.

Vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter om du hör till någon av följande kategorier: Privatleasing Kund eller Fordonsköpare, Fordonssäljare, uppdragsgivare, kontaktperson och/eller avtalsansvarig hos kund, leverantör, partner eller återförsäljare, potentiell kund, bilansvarig, osv.

 

VILKEN ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller ditt företag, när vi har ditt samtycke eller då vi har ett berättigat intresse att hantera dina personuppgifter. Berättigat intresse som laglig grund för behandling av personuppgifter föreligger t.ex. när det är nödvändigt att kommunicera med dig för att tillhandahålla avtalade tjänster avseende leasing och fordonsadministration eller då det är nödvändigt för att säkerställa fullgörandet av de legala förpliktelser som åvilar LyonLux Gruppen AB som ägare av ett fordon. LyonLux Gruppen AB kan också ha en laglig skyldighet att behandla personuppgifter för att uppfylla krav enligt bokförings- och skattelagstiftning.

 

VEM KONTROLLERAR UPPGIFTERNA?

LyonLux Gruppen AB utför behandlingen av personuppgifter som den har beskrivits ovan. Följande gäller behandling av dina personuppgifter av LyonLux Gruppen AB i rollen som personuppgiftsansvarig.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

LyonLux Gruppen AB använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda och tillhandahålla dig våra tjänster. LyonLux Gruppen AB kan därför komma att använda dina personuppgifter i följande fall:

 • När det är nödvändigt för avtalsenliga ändamål
  • På en övergripande nivå, för att administrera det affärsmässiga förhållandet med dig och/eller ditt företag, skicka offerter, tillhandahålla överenskomna tjänster, kommunicera med dig angående avtal och annan fordonsrelaterad information.
  • för att ta fram finansiella rapporter och underlag relaterade till försäljning, inköp, försäkring, prissättning m.m.
 • Med din kännedom och samtycke
  • Marknadsföringsändamål: vi kan komma att använda informationen för att kontakta dig med nya erbjudanden, tjänster eller specialerbjudanden som vi tror att du finner värdefulla, eller för att skicka marknadsföring eller nyhetsbrev. Vi kan komma att analysera din kundprofil och preferenser, och utföra flerkanalskampanjer via automatiserade verktyg, kontakta dig via SMS, e-post eller skicka broschyrer.
  • Kundtillfredsställelse: vi kan komma att skicka kvalitetsundersökningar om våra produkter och tjänster baserade på verktyg för direktmarknadsföring och analyser;
  • Vi kan också komma att bjuda in dig till marknadsevents eller hemsida.
  • Hemsida, cookies och nyhetsbrev: vi kan samla in information via cookies för att ge dig en bättre upplevelse, främst genom att spara dina preferenser och parametrar, vilket sparar tid, bekämpar bedrägerier och analyserar vår hemsida och tjänsters prestanda. Denna information hjälper oss både att förbättra vår hemsida och att förstå vilka produkter och tjänster du föredrar. Vi använder också cookies för webbanalyser som mäter aktiviteterna på sidan och visar vilka sidor som är mest besökta. Vi kan installera funktionella cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats. Du kan välja sekretessinställningar för cookies som används för riktad marknadsföring i din webbläsare, som ska ha inställningar som hindrar att information sparas eller att information som redan sparats behandlas utan ditt godkännande.
  • För att utföra kundundersökningar, kreditkontroller och kundkännedom kontroller.
  • Vi behandlar personuppgifter i företagets bokföring av legala, administrativa och revisionsskäl. Vi kan också använda informationen på grund av legala, försäkrings- eller administrativa krav.

 

VILKEN SLAGS INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi kan komma att behandla följande slags personuppgifter, beroende på vilken kategori av registrerad du tillhör:

 • Identitets- och kontaktinformation såsom för- och efternamn, adress, telefon-/mobilnummer eller e-postadress.
 • Yrkesinformation såsom din titel eller e-postadress till arbetet.
 • Ekonomisk-/kreditinformation såsom kreditinformation eller avtalsinformation.
 • Privat information såsom personnummer i vissa fall.
 • Förarinformation såsom kopia på körkort.

Vi samlar in uppgifter om dig antingen direkt från dig och vi kan också komma att samla in uppgifter om dig indirekt från våra affärspartners.

 

COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSVERKTYG

Vi samlar en del information automatiskt genom att använda teknologi som cookies, taggar, webbläsaranalyser och serverloggar för att ge dig en bättre användarupplevelse då du besöker vår webb-sida.

Vi kan komma att samla in information om vilken webbläsare du använder när du besöker vår hemsida och hur du använder hemsidan.

 

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Grundregeln är att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter till tredje part att användas för marknadsföringsändamål, utan ditt samtycke. I vissa fall använder vi oss dock av partners eller andra utförare för att du ska kunna få det du önskat och därmed en bättre service enligt de syften som beskrivits ovan. Vi delar därför endast dina personuppgifter om det behövs enligt följande:

 • Internt inom företaget till den avdelning som behöver ha tillgång till uppgifterna för försäljning, kundtjänst, marknad, IT, support och underhåll.
 • Till våra billeverantörer, däckleverantörer och andra serviceleverantörer, såsom dataleverantörer, och då med instruktion att bara använda dina personuppgifter i enlighet med våra föreskrifter.
 • Om det behövs för att genomföra försäljning eller överföring av affärstillgångar i samband med konkursförfarande, för att övervaka våra rättigheter, skydda vår egendom eller skydda annans rättigheter, egendom eller säkerhet, eller om det behövs som stöd för extern revision, compliance eller företagsstyrningsfunktion.
 • När så krävs enligt lag ex. som svar på en stämning eller till rättsvårdande myndighet, skattemyndighet eller domstol.

Vänligen notera att vi också kan använda och utlämna personuppgifter om dig som inte är identifierbara, dvs. i en sammanställning där du inte längre kan identifieras.

 

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi sparar bara informationen vi samlat in i enlighet med de syften och på så sätt som beskrivits ovan så länge som det är nödvändigt.

 

HUR KONTAKTAR DU OSS ELLER DATAINSPEKTIONEN OM DU VILL KLAGA PÅ NÅGOT?

Skriv till oss om du har frågor, klagomål eller kommentarer rörande den här integritetspolicyn eller vår hantering av personuppgifter.

Adress: LyonLux Gruppen AB VATTENKRAFTSVÄGEN 11 135 70 STOCKHOLM

Du kan också klaga hos Datainspektionen om du är tveksam till LyonLux Gruppen AB hantering av dina personuppgifter.

 

VAD HÄNDER NÄR VI ÄNDRAR DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN?

Vår integritetspolicy kan komma att ändras då och då till följd av förändringar i hanteringen av dina personuppgifter. Dessa förändringar kommer dock alltid att ske i enlighet med gällande lag. Gå gärna in på den här sidan ibland för att få den senaste informationen om hur vi skyddar dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig om det sker några väsentliga förändringar.